دانشگاه خزر باکو
رتبه: نامشخص شهر: نامشخص
دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان
رتبه: نامشخص شهر: نامشخص
دانشگاه فنی آذربایجان
رتبه: نامشخص شهر: نامشخص
دانشگاه فرهنگ و هنر
رتبه: نامشخص شهر: نامشخص
دانشگاه دولتی باکو
رتبه: نامشخص شهر: نامشخص
رتبه: نامشخص شهر: نامشخص
رتبه: نامشخص شهر: نامشخص
رتبه: نامشخص شهر: نامشخص